Prijave za upis u 1. godinu stručnog diplomskog studija Menadžment, moduli Destinacijski menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća, na drugom upisnom roku podnose se 21. studenoga 2023. od 07:00 do 15:00 h osobno u Studentskoj referadi. Prijave se mogu slati i preporučeno poštom, s tim da pošiljka mora biti zaprimljena najkasnije 21. studenog 2023.

Za drugi upisni rok preostalo je slobodnih mjesta kako slijedi:

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu:

  1. popunjeni i vlastoručno potpisani prijavni obrazac,
  2. svjedodžbu / diplomu o prethodno završenom studiju (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),
  3. ovjereni prijepis ocjena s prethodnog studija (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),
  4. za kandidate koji su prethodni studij završili prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj: 119/22) – dokaz o stečenom odgovarajućem akademskom / stručnom nazivu iz točke 2. Natječaja, kao i o ostvarenim ECTS bodovima,
  5. potvrdu o plaćenim troškovima prijave i razredbenog postupka u iznosu od 26,54 EUR koje je potrebno platiti na žiro račun Veleučilišta u Virovitici, IBAN: HR5623600001102210556, otvoren u Zagrebačkoj banci, uz poziv na broj 00 i OIB kandidata,
  6. ovjereni nastavni plan i program za kandidate koji prethodni studij nisu završili na Veleučilištu u Virovitici.

VAŽNO! Studenti Veleučilišta koji su branili završni rad u rujnu / studenome 2023. godine za prijavu podnose samo dokumente pod 1. i 5.

Pristupnici koji su studij završili izvan Republike Hrvatske, ako je u toj zemlji primijenjen Bolonjski proces u obrazovanju, prilažu jednakovrijedne inozemne dokumente s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik, odnosno rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sukladno rokovima utvrđeni Javnim natječajem, sve daljnje obavijesti nalazit će se na web stranici Veleučilišta u Virovitici.

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti osobno u Studentskoj referadi, na telefon 033/492-254 ili putem e-maila: referada@vuv.hr.

VELEUČILIŠTE U VIROVITICI