TRAVANJ / SVIBANJ 2022.

 • Student prijavljuje završni / diplomski rad na način da digitalno popunjen “Obrazac 1“ šalje e-mailom na referada@vuv.hr najkasnije do 8. travnja 2022. u 14:00 h. U kopiju navedenog maila treba navesti i odabranog mentora.
 • Studenti će zaprimiti potpisani “Obrazac 1b”, s naslovom, odnosno zadatkom završnog / diplomskog rada u digitalnom obliku najkasnije do 20. 04. 2022. Ukoliko netko od prijavljenih studenata nije u tom roku zaprimio obrazac zadatka, javiti se na referada@vuv.hr.
 • Student predaje završni / diplomski rad na način da rad isključivo u PDF/A formatu šalje e-mailom na referada@vuv.hr najkasnije do 24. 05. 2022. (završni radovi), odnosno 26. 05. 2022. (diplomski radovi) u 12:00 h. VAŽNO:Ukoliko rad ne bude predan u PDF/A formatu, neće biti prihvaćen za obranu.
 • Raspored s točnim vremenom i mjestom obrana prihvaćenih završnih radova bit će objavljen na službenoj web stranici najkasnije do 1. lipnja 2022. godine.
 • Tiskane i uvezane verzije radova (2 tvrdo uvezana primjerka rada, odnosno ukoliko student ima imenovanog mentora i komentora, po 3 tvrdo uvezana primjerka rada) je potrebno donijeti na obranu prihvaćenih završnih / diplomskih radova. VAŽNO: studenti koji ne dostave tiskane verzije radova na obranu neće moći pristupiti obrani!

LISTOPAD / STUDENI 2021.

1. KORAK: Student prijavljuje završni / diplomski rad na način da digitalno popunjen “Obrazac 1“ šalje e-mailom na referada@vuv.hr najkasnije do 4. listopada 2021. u 14:00 h. U kopiju navedenog maila treba navesti i odabranog mentora.

2. KORAK: Tajnica Povjerenstva za završni rad popunjava tablicu prijava i šalje svim mentorima. Obrazac 1 se šalje mentoru i Predsjedniku Povjerenstva za završni rad na potpis radi potvrde mentorstva.

3. KORAK: Temeljem tablice prijava, mentori šalju Tajnici Povjerenstva naslove, odnosno zadatke završnog / diplomskog rada. Tajnica Povjerenstva popunjava obrazac 1b koji se daje mentorima na potpis.

4. KORAK: Tajnica Povjerenstva dostavlja studentima potpisani “Obrazac 1b”, s naslovom, odnosno zadatkom završnog / diplomskog rada u digitalnom obliku najkasnije do 12.10.2021.

5. KORAK: Konzultacije s mentorima i pregledi radova mailom i ostalim vezama na daljinu (primjerice Zoom platforma i slično), sukladno internom dogovoru s nastavnikom.

6. KORAK: Student predaje završni / diplomski rad na način da rad isključivo u PDF/A formatu šalje e-mailom na referada@vuv.hr najkasnije do 12. studenog 2021. u 12:00 h. VAŽNO: Ukoliko rad ne bude predan u PDF/A formatu, neće biti prihvaćen za obranu.

7. KORAK: Dostavljene radove Tajnica Povjerenstva prosljeđuje mentorima i članovima Povjerenstva za ocjenu i obranu rada, po dogovoru.

8. KORAK: Raspored obrana prihvaćenih završnih radova bit će objavljen na službenoj web stranici najkasnije do 17. studenog 2021. godine.

9. KORAK: tiskane i uvezane verzije radova (2 tvrdo uvezana primjerka rada, odnosno ukoliko student ima imenovanog mentora i komentora, po 3 tvrdo uvezana primjerka rada) je potrebno donijeti na obranu prihvaćenih završnih / diplomskih radova. VAŽNO: studenti koji ne dostave tiskane verzije radova na obranu neće moći pristupiti obrani!

SRPANJ / RUJAN 2021.

 1. KORAK: Student prijavljuje završni / diplomski rad na način da digitalno popunjen “Obrazac 1“ šalje e-mailom na referada@vuv.hr najkasnije do 19. srpnja 2021. u 14:00 h. U kopiju navedenog maila treba navesti i odabranog mentora.
 2. KORAK: Tajnica Povjerenstva za završni rad popunjava tablicu prijava i šalje svim mentorima. Obrazac 1 se šalje mentoru i Predsjedniku Povjerenstva za završni rad na potpis radi potvrde mentorstva.
 3. KORAK: Temeljem tablice prijava, mentori šalju Tajnici Povjerenstva naslove, odnosno  zadatke završnog / diplomskog rada. Tajnica Povjerenstva popunjava obrazac 1b koji se daje mentorima na potpis.
 4. KORAK: Tajnica Povjerenstva dostavlja studentima potpisani “Obrazac 1b”, s naslovom, odnosno  zadatkom završnog / diplomskog rada u digitalnom obliku najkasnije do 28.07.2021.
 5. KORAK: Konzultacije s mentorima i pregledi radova mailom i ostalim vezama na daljinu (primjerice Zoom platforma i slično), sukladno internom dogovoru s nastavnikom.
 6. KORAK: Student preddiplomskog stručnog studija predaje završni rad na način da rad isključivo u PDF/A formatu šalje e-mailom na referada@vuv.hr najkasnije do 6. rujna 2021. u 12:00 h. Student specijalističkog diplomskog stručnog studija predaje diplomski rad na način da rad isključivo u PDF/A formatu šalje e-mailom na referada@vuv.hr najkasnije do 20. rujna 2021. u 12:00 h. VAŽNO: Ukoliko rad ne bude predan u PDF/A formatu, neće biti prihvaćen za obranu.
 7. KORAK: Dostavljene radove Tajnica Povjerenstva prosljeđuje mentorima i članovima Povjerenstva za ocjenu i obranu rada, po dogovoru.
 8. KORAK: Raspored obrana prihvaćenih završnih radova bit će objavljen na službenoj web stranici najkasnije do 13. rujna 2021. godine. Raspored obrana prihvaćenih diplomskih radova bit će objavljen na službenoj web stranici najkasnije do 24. rujna 2021. godine.
 9. KORAK: tiskane i uvezane verzije radova (2 tvrdo uvezana primjerka rada) je potrebno donijeti na obranu prihvaćenih završnih / diplomskih radova. VAŽNO: studenti koji ne dostave tiskane verzije radova na obranu neće moći pristupiti obrani!

TRAVANJ/SVIBANJ 2021.

 1. KORAK: Student prijavljuje završni / diplomski rad na način da digitalno popunjen “Obrazac 1“ šalje e-mailom na referada@vuv.hr najkasnije do 09. travnja 2021. u 14:00 h. U kopiju navedenog maila treba navesti i odabranog mentora koji će, u odgovoru na poslani e-mail, potvrditi da se slaže sa svim navedenim u obrascu (u obrascu se navodi i predmet iz kojeg je završni rad što će nastavnici dodatno provjeravati).
 2. KORAK: Tajnica Povjerenstva za završni rad popunjava tablicu prijava i izrađuje odluke o imenovanju mentora, “Obrazac 1a”. Popunjenu tablicu šalje svim mentorima.
 3. KORAK: Mentori šalju Tajnici Povjerenstva popunjen “Obrazac 1b”, s naslovom, odnosno  zadatkom završnog / diplomskog rada. Ujedno time i potvrđuju “Obrazac 1a”.
 4. KORAK: Tajnica Povjerenstva dostavlja studentima “Obrazac 1b”, s naslovom, odnosno  zadatkom završnog / diplomskog rada u digitalnom obliku.
 5. KORAK: Konzultacije s mentorima i pregledi radova mailom i ostalim vezama na daljinu (primjerice Zoom platforma i slično), sukladno internom dogovoru s nastavnikom.
 6. KORAK: Student predaje završni / diplomski rad na način da rad isključivo u PDF/A formatu šalje e-mailom na referada@vuv.hr najkasnije do 26. svibnja 2021. u 12:00 h. VAŽNO: Ukoliko rad ne bude predan u PDF/A formatu, neće biti prihvaćen za obranu.
 7. KORAK: Dostavljene radove Tajnica Povjerenstva prosljeđuje mentorima i članovima Povjerenstva za ocjenu i obranu rada, po dogovoru.
 8. KORAK: Raspored obrana prihvaćenih završnih / diplomskih radova bit će objavljen na službenoj web stranici najkasnije do 4. lipnja 2021. godine.
 9. KORAK: tiskane i uvezane verzije radova (2 tvrdo uvezana primjerka rada) je potrebno donijeti na obranu prihvaćenih završnih / diplomskih radova. VAŽNO: studenti koji ne dostave tiskane verzije radova na obranu neće moći pristupiti obrani!

TRAVANJ/SVIBANJ 2020.

  • 1. KORAK: prijava završnih/diplomskih radova šalje se putem e-maila u referadu do 14.04. Student treba digitalno popuniti “Obrazac 1” u suradnji s mentorom kojega će priložiti u e-mail prijave. Potpisivanje tog obrasca će ići naknadno. Studenti uz poslani obrazac prosljeđuju i e-mail od mentora kojim on potvrđuje da se slaže sa svim navedenim u obrascu (u obrascu se navodi i predmet iz kojeg je završni rad što će nastavnici dodatno provjeravati).
  • 2. KORAK: Referada popunjava tablicu prijava i izrađuje odluke o imenovanju mentora, “Obrazac 1a”. Popunjenu tablicu šalje svim mentorima.
  • 3. KORAK: Mentori šalju referadi popunjen “Obrazac 1b”, tu je naslov i zadatak. Ujedno time i potvrđuju “Obrazac 1a”, rok 21.04.
  • 4. KORAK: Konzultacije s mentorima i pregledi radova mailom i ostalim vezama na daljinu, Zoom platforma, kako kojemu nastavniku više odgovara.
  • 5. KORAK: Predaja radova je do 22.05. referadi u pdf obliku. U radu treba biti potpisani obrazac zadatka koji će referada poslati studentima u digitalnom obliku. Svakako su potrebne i tiskane i uvezane verzije radova. Potrebno ih je donijeti ili poslati poštom naknadno kada se situacija normalizira.

SRPANJ/RUJAN 2020.

  • 1. KORAK: prijava završnih/diplomskih radova šalje se putem e-maila u referadu do 17.07. Student treba digitalno popuniti “Obrazac 1” u suradnji s mentorom kojega će priložiti u e-mail prijave. Potpisivanje tog obrasca će ići naknadno. Studenti uz poslani obrazac prosljeđuju i e-mail od mentora kojim on potvrđuje da se slaže sa svim navedenim u obrascu (u obrascu se navodi i predmet iz kojeg je završni rad što će nastavnici dodatno provjeravati). Završni/diplomski rad se može prijaviti i bez odrađene prakse ako će se praksa odraditi tokom 08. mjeseca. Praksa mora biti odrađena do 04.09.
  • 2. KORAK: Referada popunjava tablicu prijava i izrađuje odluke o imenovanju mentora, “Obrazac 1a”. Popunjenu tablicu šalje svim mentorima.
  • 3. KORAK: Mentori šalju referadi popunjen “Obrazac 1b”, tu je naslov i zadatak. Ujedno time i potvrđuju “Obrazac 1a”, rok 24.07.
  • 4. KORAK: Konzultacije s mentorima i pregledi radova mailom i ostalim vezama na daljinu, Zoom platforma, kako kojemu nastavniku više odgovara.
  • 5. KORAK: Predaja završnih radova je do 04.09., a diplomskih radova do 17.09., referadi u PDF obliku. Rad treba biti u PDF/A formatu, u suprotnom rad neće biti prihvaćen. U radu treba biti potpisani obrazac zadatka koji će referada poslati studentima u digitalnom obliku. Svakako su potrebne i tiskane i uvezane verzije radova. Potrebno ih je donijeti na obranu ili poslati poštom prije obrane.

LISTOPAD/STUDENI 2020.

 1. KORAK: prijava završnih/diplomskih radova šalje se putem e-maila u referadu do 1.10.2020. Student treba digitalno popuniti “Obrazac 1” u suradnji s mentorom kojega će priložiti u e-mail prijave. Potpisivanje tog obrasca će ići naknadno. Studenti uz poslani obrazac prosljeđuju i e-mail od mentora kojim on potvrđuje da se slaže sa svim navedenim u obrascu (u obrascu se navodi i predmet iz kojeg je završni rad što će nastavnici dodatno provjeravati).
 2. KORAK: Referada popunjava tablicu prijava i izrađuje odluke o imenovanju mentora, “Obrazac 1a”. Popunjenu tablicu šalje svim mentorima.
 3. KORAK: Mentori šalju referadi popunjen “Obrazac 1b”, tu je naslov i zadatak. Ujedno time i potvrđuju “Obrazac 1a”
 4. KORAK: Konzultacije s mentorima i pregledi radova mailom i ostalim vezama na daljinu, Zoom platforma, kako kojemu nastavniku više odgovara.
 5. KORAK: Predaja završnih i diplomskih radova  je do 9.11.2020. referadi u PDF obliku. Rad treba biti u PDF/A formatu, u suprotnom rad neće biti prihvaćen. U radu treba biti potpisani obrazac zadatka koji će referada poslati studentima u digitalnom obliku. Svakako su potrebne i tiskane i uvezane verzije radova koje je također potrebno donijeti u referadu osobno do 9.11.2020.