Sukladno dopusnici Ministarstva znanosti obrazovanja (KLASA: UP/I-602-04/18-13/00002; Urbroj: 533-04-18-0005) od 06. lipnja 2018. godine  te sukladno pozitivnoj akreditacijskoj preporuci Agencije za znanost i visoko obrazovanje (KLASA:602-04/18-03/0002, URBROJ: 355-02-04-18-0005) od 25. svibnja 2018., na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, od akademske godine 2018./2019., izvodi se program studijskog smjera Telekomunikacije i informatika.

Preddiplomski stručni studij Elektrotehnike, smjer Telekomunikacije i informatika traje šest semestra. Težina preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnike, smjer Telekomunikacije i informatika iznosi 180 ECTS kreditnih bodova u što je uključena stručna praksa i izrada završnog rada.

Stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike

Kratica: bacc. ing. el.

Nakon završetka studija studenti će biti osposobljeni za samostalno obavljanje poslova za koje su stekli kompetencije, a da ti poslovi budu od koristi te traženi na tržištu rada. Područje tehničkih znanosti/elektrotehnike to omogućava, u puno većoj mjeri nego neka druga područja.

Cilj je studentu dati uvid u većinu relevantnih komunikacijskih paradigmi, kao što su „klasična“ telefonska mreža, Internet mreža, bežične mreže, mobilne mreže, lokalne računalne mreže i sl. Posebna pozornost posvećena je Internet mreži te lokalnim računalnim mrežama. Očekujemo da će određeni broj naših završenih studenata svoj posao pronaći kao „sistemaši“, a smatramo kako su znanja iz ovih tehnologija najpotrebnija takvom profilu stručnjaka. Nadalje, kako se od „sistemaša“ očekuje određeni nivo „usluge“ unutar tvrtke ne samo u domeni komunikacija, pozornost je posvećena i „cloud“ paradigmi, s obzirom na sve veći broj usluga koje se na taj način nude, uključujući i hardversku infrastrukturu kao servis.

U „poslovnom“ smislu studij nudi neke opće kompetencije, koje se između ostalog tiču ekonomskog i pravnog aspekta osnivanja vlastitog start-upa, kao i djelovanja na tržištu (marketing, poslovno pregovaranje). One su sublimirane u samo jedan predmet tijekom studija nazvan „Ekonomika startup poduzeća“. To bi trebalo biti dovoljno za studenta koji ima imalo poduzetničkog duha. Ako je pak u nedoumici oko toga želi li pokretati vlastiti startup ili raditi u tvrtki, slušanjem ovog predmeta možda će mu situacija biti nešto jasnija.

Završetkom preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnike, smjer Telekomunikacije i informatika, sukladno studijskom programu, polaznik stječe sljedeće skupine kompetencija:

1. TEMELJNE KOMPETENCIJE:

 • Na praktičan način primjenjivati u elektrotehnici relevantne matematičke modele
 • Služiti se engleskim jezikom u domeni komunikacija
 • Poznavati osnovna počela ICT tehnologija
 • Poznavati osnove elektroničkih komponenti i sklopova
 • Poznavati osnove računalnih mreža, osnovne komunikacijske protokole kao i protokolni položaj Internet mreže
 • Poznavati „klasičnu“ telekomunikacijsku mrežu, mobilne mreže i bežične mreže
 • Poznavati metode prijenosa podataka i govora gledano sa signalnog stanovišta (uzorkovanje)
 • Prilagodljivost novim tehnologijama
 • Poznavati osnovne specifičnosti operacijskih sustava Windows/Linux/Unix
 • Poznavati osnove baza podataka: kreiranje, modeliranje, administriranje
 • Projektirati komunikacijske mreže
 • Ocijeniti prednosti otvaranja vlastitog obrta u odnosu na društvo s ograničenom odgovornošću
 • Poznavati osnovna počela tehničkih sustava

2. SPECIFIČNE PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

 • Koristiti matematičke i fizikalne modele kod rješavanja konkretnih problema u domeni elektrotehnike
 • Suvereno poznavati i konfigurirati osnovnu komunikacijsku opremu u lokalnim mrežama (switch, router)
 • Projektirati lokalne računalne mreže poštujući potrebe korisnika
 • Dograđivati postojeće lokalne računalne mreže uzimajući u obzir trenutno stanje i potrebe korisnika
 • Koristiti alate za nadzor mreže te poznavati pojmove i tehnike kod upravljanja mrežom
 • Poznavati protokole prijenosa podataka u lokalnim računalnim mrežama te mogućnosti njihove analize u realnoj mreži
 • Poznavati metode simulacije računalnih mreža te ih koristiti za rješavanje konkretnih problema
 • Suvereno projektirati i kreirati bazu podataka na nekom RDBMS (npr. MSSQL server, ORACLE, MS Access i sl.)
 • Konfigurirati osnovne elemente Windows te Unix/Linux OS-a
 • Administrirati baze podataka te koristiti elemente SQL jezika
 • Izraditi jednostavan web projekt
 • Napisati jednostavan program u programskom jeziku C/C++/C#
 • Sva stečena znanja na pravilan način moći iskoristiti i kombinirati prilikom projektiranja složenije komunikacijske mreže

3. METODOLOŠKE KOMPETENCIJE:

 • Detaljno poznavanje metodologije vođenja projekta u struci.
 • Analizirati potrebe korisnika (istražiti i detektirati potrebe korisnika, trenutno pristune komponente komunikacijske mreže, razmotriti tehnološka ograničenja, specifičnosti prostora i poslovnog okruženja)
 • Identificirati trendove u ICT tehnologijama, s posebnim naglaskom na komunikacijske tehnologije, na domaćem i međunarodnom tržištu

4. INTERDISCIPLINARNE KOMPETENCIJE:

 • Komunicirati sa suradnicima i korisnicima usluga
 • Koordinirati sve poslovne aktivnosti, upravljati projektima
 • Procijeniti koje relevantne matematičke modele koristiti u elektrotehnici na praktičan način
 • Stvoriti, organizirati i formatirati tekstualne i brojčane podatke u alatima za obradu teksta i izradu proračunskih tablica
 • Utvrditi osnove elektroničkih komponenti i sklopova
 • Utvrditi osnove računalnih mreža, osnovne komunikacijske protokole kao i protokolni složaj internet mreže
 • Razlikovati „klasičnu“ telekomunikacijsku mrežu, mobilne mreže i bežične mreže
 • Utvrditi osnovne specifičnosti građe računala i operacijskih sustava
 • Upravljati osnovama baza podataka i SQL jezika kroz kreiranje, modeliranje, administriranje
 • Utvrditi osnovne principe projektiranja komunikacijske mreže
 • Ocijeniti prednosti otvaranja vlastitog obrta u odnosu na društvo s ograničenom odgovornošću
 • Preispitati osnovne elemente tehničkog sustava na primjeru
 • Koristiti fizikalne modele kod rješavanja konkretnih problema u domeni elektrotehnike
 • Odabrati odgovarajuće alate za nadzor mreže te utvrditi tehnike kod upravljanja mrežom
 • Razvijati jednostavne web projekte, koji će u sebi uključivati osnovno znanje HTML, CSS, PHP, Javascript programskih jezika
 • Procijeniti koji programski jezik odnosno tehnologiju iz MS Visual Studio alata primijeniti za određeni problem
 • Utvrditi potrebe korisnika (istražiti i detektirati potrebe korisnika, trenutno prisutne komponente komunikacijske mreže, razmotriti tehnološka ograničenja, specifičnosti prostora, poslovnog okruženja i mogućnosti nadogradnje)
 • Komunicirati sa suradnicima i korisnicima usluga na hrvatskom i engleskom jeziku
 • Preispitati pojam sigurnosti na primjerima komunikacijskih tehnologija
 • Kritički prosuditi paradigmu računarstva u oblaku
 • Utvrditi mogućnosti prijenosa podataka bežičnim putem
 • Kritički prosuđivati osobni i stručni razvoj kroz stjecanje novih znanja i vještina potrebnih za daljnje obrazovanje (formalno i neformalno) i stjecanje iskustva na tržištu rada

1. godina

I. semestar

PREDMET P V S ECTS Obavezan / izborni
Matematika 1 30 30 0 6 O
Računalni engleski jezik 1 15 30 0 3 O
Osnove tehničkih sustava 30 0 0 3 O
Osnove primjene računala 30 30 0 6 O
Fizika 30 30 0 6 O
Osnove elektrotehnike 30 30 0 6 O

II. semestar

PREDMET P V S ECTS Obavezan / izborni
Matematika 2 30 30 0 6 O
Računalni engleski jezik 2 15 30 0 3 O
Ekonomika startup poduzeća 15 15 0 3 O
Osnove elektronike 30 30 0 6 O
Signali i sustavi prijenosa 30 30 0 6 O
Građa računala 30 30 0 6 O

2. godina

III. semestar

PREDMET P V S ECTS Obavezan / izborni
Računalne mreže 30 30 0 6 O
Digitalna elektronika 30 30 0 6 O
Multimedijski sustavi 30 30 0 6 O
Baze podataka 30 30 0 6 O
Osnove programiranja 15 45 0 6 O

IV. semestar

PREDMET P V S ECTS Obavezan / izborni
Operacijski sustavi 30 30 0 6 O
Telekomunikacijske mreže 30 30 0 6 O
IT sustavi u oblaku 30 30 0 6 O
Programiranje u .NET okolini 15 45 0 6 O
Digitalizacija i e-prikaz dokumenata 30 30 0 6 I
E-learning 30 30 0 6 I
Vjerojatnost i statistika 30 30 0 6 I

3. godina

V. semestar

PREDMET P V S ECTS Obavezan / izborni
Bežične komunikacije 30 30 0 6 O
Projektiranje komunikacijskih mreža 30 30 0 6 O
Osnove web programiranja 15 45 0 6 O
Stručna praksa 225 sati rada u tvrtki 0 9 O
Mrežno programiranje 15 15 0 3 I
Bežične senzorske mreže 15 15 0 3 I

VI. semestar

PREDMET P V S ECTS Obavezan / izborni
Sigurnost informacijskih sustava 30 30 0 6 O
Upravljanje telekomunikacijskom mrežom 30 30 0 6 O
Završni rad 0 0 0 12 O
Uvod u robotiku 30 30 0 6 I
Internet stvari (Internet Of Things) 30 30 0 6 I
Usluge zasnovane na lokaciji 30 30 0 6 I