KLASA: 007-02/17-07/06
Urbroj: 2189-74-17-03
U Virovitici, 15. studeni 2017.

Predmet: Nacrt Strategije razvoja Visoke škole Virovitica
Pravni temelj za donošenje: Članak 28. Statuta Visoke škole Virovitica

POZIV
na sudjelovanje u savjetovanju
sa zainteresiranom javnošću

Program rada i razvoja (Strategija) Visoke škole Virovitica za razdoblje 2018. – 2022. godine sveobuhvatan je programski dokument koji usmjerava razvoj Visoke škole Virovitica i čini osnovu za donošenje odluka o razvoju Visoke škole Virovitica u svim njenim segmentima. U svrhu provedbe strategije definirani su: indikatori provedbe, odgovorne osobe, vezani dokumenti kao i rokovi provedbe.

Cilj koji se želi postići savjetovanjem sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje studenata, građana i zainteresirane javnosti o daljnjem razvoju Visoke škole Virovitica, odnosno prikupljanje njihovih mišljenja i prijedloga.

Postupak savjetovanja provest će se u razdoblju od 15.11.2017. -01.12.2017.

Nakon provedenog savjetovanja s javnošću, izrade izvješća o savjetovanju s javnošću te prihvaćanja ili odbijanja prijedloga i mišljenja, Strategija će se uputit na donošenje Upravnom vijeću Visoke škole Virovitica uz prethodno mišljenje Stručnog vijeća.

Pozivamo Vas na sudjelovanje u postupku savjetovanja za koje Vam je na raspolaganju utvrđeni Nacrt Strategije i Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju.

Predsjednik Povjerenstva za izradu Strategije
mr.sc. Neven Garača, v.pred.

Nacrt Strategije Visoke škole Virovitica
Obrazac savjetovanja s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću