Studentski pravobranitelj: Tena Cenbauer

Ovlasti i zadaće studentskog pravobranitelja:

  • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima
  • savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava
  • može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava

Kontakt podaci: tena.cenbauer@vuv.hr