Povjerenstvo za završne radove je na redovitoj sjednici donijelo donijelo sljedeću uputu:

  1. Odabir predmeta
    • Predmet mora biti onaj kojega je student odslušao i položio na studiju. Ako se radi o završnom radu onda je predmet na preddiplomskom studiju. Ako se radi o diplomskom radu onda je predmet na diplomskom studiju.
  2. Odabir mentora
    • Mentor mora biti nastavnik koji trenutno predaje odabrani predmet ili nastavnik koji je prije predavao taj predmet s obzirom da su se nastavnici na nekim predmetim promijenili u odnosu na semestar kada je student slušao predmet.

Iznimna situcija koja je moguća i dozvoljena je:

  • student je položio odabrani predmet kod nastavnika X, sada taj predmet predaje nastavnik Y. Student se može odlučiti ili za nastavnika X ili za nastavnika Y. Ako se odluči za nastavnika Y, u tom slučaju se može dogoditi da nastavnik nije predavao studentu ali je relevantan za odabrani predmet/područje.