Sukladno dopusnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (KLASA: UP/I-602-04/15-13/00005; URBROJ: 533-20-15-0004) od 1. srpnja 2015. godine na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici ustrojen je studijski program specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment; smjerovi Destinacijski menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća.

Sukladno Bolonjskoj deklaraciji i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju trajanje specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta je četiri semestra, odnosno dvije godine, težina studija je 120 ECTS bodova. Studij će se izvoditi kao redoviti i izvanredni.

Stručni naziv: magistar/magistra ekonomije

Kratica: mag. oec.

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, sukladno studijskom programu, polaznik stječe sljedeće skupine kompetencija:

1. TEMELJNE KOMPETENCIJE:

 • Procijeniti konkurentsku poziciju, osmisliti misiju, viziju i strateške ciljeve poduzeća
 • Upravljati poduzetničkim projektima
 • Poznavati elemente financijskog poslovanja, temeljne pojmove, sadržaj i važnost menadžerskog računovodstva
 • Analizirati financijske planove i financijske izvještaje, pratiti financijske rezultate, upravljati financijskim i investicijskim rizicima
 • Provoditi istraživanja tržišta u poslovnom odlučivanju
 • Kreirati i provoditi marketinške aktivnosti, primijeniti elemente promotivnog mixa, komunicirati s medijima

2. SPECIFIČNE PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

 • Izraditi turističku atrakcijsku osnovu
 • Primjenjivati pravila planiranja održivog razvoja turizma
 • Primjenjivati temeljne odrednice turističke politike
 • Kreirati i razvijati nove proizvode unutar određene turističke destinacije
 • Provoditi strateško planiranje u turizmu
 • Upravljati integriranim turističkim proizvodima
 • Koristiti komunikacijske platforme na internetu i ostale ICT alate,
 • Razumjeti i primjenjivati poslovne aplikacije
 • Upravljati marketingom turističke destinacije
 • Poznavati zakonitosti turističke politike i organizaciju turizma
 • Upravljati i koordinirati prodajnim aktivnostima (poznavati tržište, konkurenciju, trendove)

3. METODOLOŠKE KOMPETENCIJE:

 • Identificirati trendove na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Analizirati potrebe korisnika (istraživati turističko tržište, anketirati korisnike/potrošače)
 • Izraditi strateške dokumente (poznavati alate za strateško planiranje (stablo problema i ciljeva, SWOT)
 • Izraditi marketinški plan
 • Izraditi poslovne planove na razini organizacije
 • Izraditi i voditi poduzetničke (i infrastrukturne) projekte

4. INTERDISCIPLINARNE KOMPETENCIJE:

 • Komunicirati sa suradnicima i korisnicima usluga
 • Koordinirati sve poslovne aktivnosti u skladu s propisima o očuvanju okoliša
 • Preporučiti poslovnu strategiju malih i srednjih poduzeća
 • Vrednovati rezultate financijskog poslovanja vodeći računa o financijskim i investicijskim rizicima
 • Provesti proces istraživanja tržišta uz predviđanje trendova na domaćem i međunarodnom tržištu i ocijenjiti njegovu vrijednost za poslovanje
 • Preporučiti primjeren marketinški program te kreirati strateške marketinške dokumente
 • Kreirati i upravljati poduzetničkim (i infrastrukturnim) projektima
 • Preporučiti odgovarajuće komunikacijske tehnike u određenoj situaciji, u online i offline okruženju
 • Ocijeniti usklađenost poslovnih aktivnosti sa propisima o očuvanju okoliša
 • Preporučiti alate menadžerskog računovodstva za procjenu troškova poduzeća
 • Vrednovati integrirane sustave upravljanja u poslovnom okruženju na praktičnim primjerima
 • Utvrditi osnovna obilježja akademskog stila i jezika pisanja
 • Samovrednovati vlastita znanja, stručne kompetencije i stečene vještine te procjeniti relevantne načine stjecanja novih znanja i vještina formalnim, neformalnim i informalnim putem
 • Kreirati i razvijati nove proizvode unutar određene turističke destinacije uvažavajući načela održivog razvoja turizma
 • Preporučiti odgovarajući način upravljanja integralnim turističkim proizvodima
 • Preispitati zakonitosti turističke politike i organizaciju turizma
 • Preporučiti odgovarajuću prodajnu politiku u danoj situaciji

1. godina

I semestar

PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS Obavezan / izborni
Specifični oblici turizma 30 15 0 6 O
Planiranje održivog razvoja turizma 30 15 0 6 O
Menadžersko računovodstvo 30 0 30 6 O
Istraživanje tržišta 30 15 15 6 O
Upravljanje integralnim turističkim proizvodom 30 15 0 6 O

II semestar

PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS Obavezan / izborni
Strateški menadžment 45 15 0 6 O
Marketing turističke destinacije 30 30 0 6 O
Inovativnost i kreativnost u turizmu 30 15 0 4 O
Ekonomija doživljaja i turizam 30 15 0 4 O
Interkulturalna komunikacija u turizmu 30 15 0 4 O
Stručna praksa 6 O

2. godina

III semestar

PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS Obavezan / izborni
Turistička politika i organizacija turizma 30 30 0 6 O
Brendiranje turističke destinacije 15 0 30 5 O
Prodajno poslovanje u turizmu 30 0 30 5 O
Investicijski menadžment u turizmu 30 15 0 6 O
Poslovni engleski jezik u turizmu I 30 0 30 4 I
Interesna udruživanja u turizmu 30 15 0 4 I
Turizam temeljen na prirodi 30 15 0 4 I
MICE turizam 15 15 0 4 I

IV semestar

PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS Obavezan / izborni
Integrirani sustavi upravljanja 30 15 0 5 O
Metodologija izrade diplomskog rada 0 0 15 1 O
Stručna praksa 6 O
Diplomski rad 10 O
Poslovni engleski jezik u turizmu II 30 0 30 4 I
Elektroničko poslovanje u turizmu 30 30 0 4 I
Kulturni turizam 30 15 0 4 I
Zdravstveni i wellness turizam 15 15 0 4 I