Sukladno dopusnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (KLASA: UP/I-602-04/06-11/00006; URBROJ: 553-07-07-0015), od 14. rujna 2007. godine na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici u akademskoj godini 2007/2008. ustrojen je smjer: Informatički menadžment.

Sukladno Bolonjskoj deklaraciji i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju trajanje stručnog studija informatičkog menadžmenta je šest semestara, odnosno tri godine, težina studija je 180 ECTS bodova. Studij će se izvoditi kao redoviti i izvanredni.

Stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

Kratica: bacc. oec.

Završetkom stručnog studija informatičkog menadžmenta, sukladno studijskom programu, polaznici/polaznice steći će kompetencije upravljanja poslovnim sustavima srednjeg i višeg stupnja složenosti na poslovima «middle menagementa», odnosno upravljanja i implementacije informacijskih poslovnih sustava, kompetentnog vođenja informatičkih projekata te mogućnost nastavka visokog obrazovanja na diplomskom studiju. Kompetencije stečene stručnim studijem informatičkog menadžmenta mogu se podijeliti na opće i posebne:

Opće kompetencije temelje se na cjelovitom poslovnom i ekonomskom obrazovanju koje sadrži temeljna teoretska, metodološka i aplikativna znanja s područja poslovne ekonomije (poslovne i ekonomske analize, sinteze, predviđanja postupaka i posljedica, poslovne funkcije u poslovanju profitnih i neprofitnih organizacija).

Posebne kompetencije temelje se na visokostručnoj i profesionalnoj osposobljenosti za područje menadžmenta u informatici, kao i na značajnoj programerskoj obuci koja je prvenstveno usmjerena vođenju projekata, a manje samom programiranju.

1. Ekonomska teorija

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • poznavati i razumjeti odgovarajuće teorije, načela, principe i zakonitosti suvremene ekonomije,
 • razlikovati utjecaje pojedinih elemenata tržišta na rezultat poduzeća u modernoj ekonomiji,
 • analizirati međuodnos tržišta, odluka i ponašanja poslovnih organizacija.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Osnove ekonomije, Ekonomika trgovačkih društava, Matematika

2. Menadžerska znanja i vještine

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • razumjeti osnovne pojmove kojima se određuje menadžment, njegovo poimanje i uloga,
 • usporediti i razlikovati pristupe i teorije menadžmenta, razine menadžmenta kao i okolinu menadžmenta,
 • poznavati ulogu i važnost  funkcija menadžmenta (planiranja, organiziranja, upravljanja ljudskim potencijalima, vođenja i kontrole)  neodvojive od menadžera na svim razinama menadžmenta i u svim organizacijama,
 • uočiti izazove modernog menadžmenta povezane sa temama raznolikosti, etike, društvene odgovornosti, svjetskom poslovnom scenom i informacijskom tehnologijom.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Menadžment, Poduzetništvo, Poslovna organizacija, Poslovno pregovaranje, Menadžment ljudskih resursa, Upravljanje kvalitetom, Trgovačko pravo, Radno pravo.

3. Informacijske tehnologije u suvremenom poslovanju

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • pravilno analizirati temeljne pojmove iz područja informatike,
 • razumjeti ulogu i važnost informatike u ekonomiji i društvu,
 • koristiti Internet kao računalnu mrežu u svrhu poslovnih aktivnosti
 • razlikovati različite oblike e-biznisa, te znati objasniti njihove karakteristike i namjenu u praktičnoj primjeni,
 • razumjeti te izraditi specifikaciju poslovnih aktivnosti/procesa pomoću više grafičkih metoda.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Informatika, Građa računala i operacijski sustavi, Osnove programiranja, Računalne mreže, E-Business, Poslovni informacijski sustavi, Baze podataka, Projektiranje i analiza informacijskih sustava.

4. Praćenje i analiza okruženja menadžmenta

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • analizirati okruženje menadžmenta, uočiti promjene i prilagoditi poslovanje novonastalim okolnostima,
 • istraživati i analizirati tržište za potrebe procjenjivanja konkurentske pozicije, definiranja ključnog tržišnog segmenta i potreba i ponašanja potrošača,
 • analizirati i usporediti utjecaj interkulturalizma i nacionalne kulture na funkcije menadžmenta i menadžerske procese.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Marketing, Poslovno komuniciranje, Interkulturalni aspekti menadžmenta, Business Intelligence, Završni rad.

5. Praćenje profitabilnosti i potreba za financiranjem poslovnih organizacija

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • pratiti, analizirati i planirati troškove poslovanja pojedinih odjela, proizvoda ili usluga,
 • koristiti i analizirati financijske izvještaje kao podlogu za donošenje menadžerskih odluka,
 • procijeniti financijsku vrijednost poduzeća, analizirati strukturu kapitala i odabrati najpovoljnije izvore financiranja.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Financijska matematika, Osnove računovodstva, Financijski menadžment, Poslovna statistika.

6. Praksa u informatičkom menadžmentu

Stjecanjem kompetencija u ovom području student će moći:

 • sudjelovati u upravljanju poslovnih funkcija na prvoj i srednjoj razini menadžmenta,
 • implementirati i upravljati poslovnim informacijskim sustavima,
 • voditi informatičke projekte za potrebe malih i srednjih poslovnih organizacija.

Navedene kompetencije stječu se kroz kolegije: Menadžment, Menadžment ljudskih resursa,  Poslovna organizacija, Poduzetništvo, Poslovno komuniciranje, Marketing, Upravljanje kvalitetom, Poslovna etika, Interkulturalni aspekti menadžmenta, Trgovačko pravo, Radno pravo, Osnove programiranja, Poslovni informacijski sustavi, Baze podataka, Računalne mreže, Projektiranje i analiza informacijskih sustava, Završni rad.

7. Komplementarne vještine

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • učinkovito samostalni i timski djelovati,
 • usmeno i u pisanom obliku predstaviti rezultate svog rada,
 • učinkovito komunicirati sa svim dionicima u poslovnom okruženju,
 • osvijestiti važnost i potrebu poštivanja etičkih normi i etičkog ponašanja u procesu menadžmenta,
 • osvijestiti ulogu čovjeka kao važnog čimbenika održivog razvoja,
 • osvijestiti potrebu i važnost cjeloživotnog učenja.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Poslovni engleski jezik (I, II, III, IV), Poslovni njemački jezik (I, II, III, IV), Poslovne etika, Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada, Upravljanje okolišem.

 • Utvrditi zakonitosti funkcioniranja tržišta i suvremene ekonomije
 • Procijeniti koje relevantne matematičke i statističke metode koristiti u ekonomskoj praksi
 • Upravljati računovodstvenim poslovima pravnih i fizičkih osoba
 • Razlikovati i analizirati financijske izvještaje
 • Procijeniti mogućnosti korištenja i financiranja iz EU fondova
 • Stvoriti, organizirati i formatirati tekstualne i brojčane podatke u alatima za obradu teksta i izradu proračunskih tablica
 • Preispitati načela održivog razvoja u poslovanju
 • Utvrditi zakonsku regulativu koja utječe na poslovanje
 • Vrednovati poslovne funkcije menadžmenta
 • Kritički prosuditi istraživački proces na odabranom primjeru
 • Primijeniti vještinu multikulturalne komunikacije s poslovnim partnerima i korisnicima na hrvatskom i stranom jeziku
 • Utvrditi specifičnosti financijskih tržišta i institucija
 • Identificirati i formalnim metodama prezentirati odvijanja nekog procesa iz stvarnog svijeta
 • Ocijeniti relevantne trendove u ICT tehnologijama na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Razvijati web projekte uz osnovno korištenje elemenata HTML/CSS-a
 • Analizirati obilježja računalnih mreža te utvrditi osnovne komunikacijske protokole
 • Utvrditi osnovne specifičnosti građe računala i operacijskih sustava
 • Kritički prosuđivati osobni i stručni razvoj kroz stjecanje novih znanja i vještina potrebnih za daljnje obrazovanje (formalno i neformalno) i stjecanje iskustva na tržištu rada

1.godina

I semestar

PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS Obavezan / izborni
Osnove ekonomije 45 15 0 7 O
Matematika 30 0 30 7 O
Upravljanje okolišem 30 15 0 7 O
Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada 30 0 15 3 O
Informatika 30 0 30 6 O
Poslovni engleski/njemački jezik I 15 0 30 3 O

II semestar

PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS Obavezan / izborni
Ekonomika trgovačkih društava 30 0 30 6 O
Financijska matematika 30 0 30 7 O
Trgovačko pravo 30 15 0 6 O
Građa računala i operacijski sustavi 30 0 30 8 O
Poslovni engleski/njemački jezik II 15 0 30 3 O

2.godina

III semestar

PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS Obavezan / izborni
Osnove računovodstva 30 0 30 7 O
Menadžment 45 15 0 6 O
Uvod u ICT tehnologije 30 0 0 6 O
Radno pravo 45 15 0 6 I
Poslovno komuniciranje 15 30 0 5 I
Organizacijsko ponašanje 30 30 0 6 I
Poslovni engleski/njemački jezik III 15 0 30 3 I

IV semestar

PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS Obavezan / izborni
Poslovna statistika 30 0 45 6 O
E-Business 45 0 15 6 O
Poduzetništvo 30 15 0 6 I
Marketing 45 15 0 6 I
Poslovna organizacija 30 15 0 6 I
Poslovna etika 30 0 0 3 I
Poslovni engleski/njemački jezik IV 15 0 30 3 I

3.godina

V semestar

PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS Obavezan / izborni
Financijski menadžment 30 0 15 6 O
Poslovni informacijski sustavi * 30 0 30 4 O
Uvod u baze podataka * 30 0 30 5 O
Gospodarstvo Europske unije 30 30 0 5 O
Projektiranje i analiza informacijskih sustava 30 0 30 6 O
Stručna praksa 9 O
Poslovno pregovaranje 15 0 30 4 I

VI semestar

PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS Obavezan / izborni
Menadžment ljudskih resursa 30 15 0 5 O
Računalne mreže 30 0 15 6 O
Završni rad 8 O
Upravljanje kvalitetom 30 15 0 6 I
Interkulturalni aspekti menadžmenta 30 30 0 5 I
Business Intelligence 30 15 15 5 I

* Ne izvode se od akademske godine 2019/2020