• Podnošenje prijava

Prijave za upis u 1. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta, smjerovi Destinacijski menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća, na drugom upisnom roku podnose se 22. studenog 2022. od 07:00 do 15:00 h osobno u Studentskoj referadi. Prijave se mogu slati i preporučeno poštom, s tim da pošiljka mora biti zaprimljena najkasnije 22. studenog 2022.

Za drugi upisni rok preostalo je slobodnih mjesta kako slijedi:

Destinacijski menadžment redovni 10
Destinacijski menadžment izvanredni 15
Menadžment malih i srednjih poduzeća izvanredni 11

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu:

– popunjeni i vlastoručno potpisani prijavni obrazac,

svjedodžba / diploma o prethodno završenom studiju  (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),

ovjereni prijepis ocjena s prethodnog studija (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),

– za kandidate koji su prethodni studij završili prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – potvrdu nadležnog visokog učilišta o tome da prije stečeni stručni naziv odgovara nekom od akademskih odnosno stručnih naziva iz članaka 71. do 74. Zakona.

potvrda o plaćenim troškovima prijave za upis i razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kuna koje je potrebno uplatiti na žiro račun  Veleučilišta u Virovitici, IBAN: HR5623600001102210556, otvoren u Zagrebačkoj banci, uz poziv na broj 00 i OIB kandidata.

Pristupnici koji su studij završili izvan Republike Hrvatske, ako je u toj zemlji primijenjen Bolonjski proces u obrazovanju, prilažu jednakovrijedne inozemne dokumente s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik, odnosno rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

  • Verifikacija prijava i razredbeni postupak, objava privremenih rang lista, podnošenje prigovora, objava konačnih rang lista

Sukladno rokovima utvrđeni Javnim natječajem, sve obavijesti nalazit će se na web stranici Veleučilišta u Virovitici.

  • Upisi

Za kandidate koji ostvare pravo upisa na studij prema konačnoj rang listi upisi će se održati dana 28. studenog 2022. prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Dokumenti za upis: jedna fotografija (4 x 3 cm), potvrda o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 200,00 kuna (različito od troška prijave za upis i razredbeni postupak koja se dostavlja prilikom prijave iz t. 1.), uvjerenje o prebivalištu (za redovite studente), te potvrda o uplati participacije iz točke 6. Javnog natječaja za pristupnike koji snose trošak participacije

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti osobno u Studentskoj referadi, na telefon 033/492-254 ili putem e-maila: referada@vuv.hr.

Studentska referada