Odlukom Stručnog vijeća Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 602-04/21-02/96, URBROJ: 2189-74-21-01 od 30. rujna 2021.) propisana je provedba III. upisnog roka za upis u prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Menadžmenta, smjerovi Informatički menadžment i Menadžment ruralnog turizma, preddiplomskog stručnog studija Poduzetništva, smjer Poduzetništvo, preddiplomskog stručnog studija Računarstva, smjer Programsko inženjerstvo, te preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnike, smjer Telekomunikacije i informatika, u akademskoj godini 2021./2022.

RASPORED PROVEDBE UPISA

SLOBODNA MJESTA ZA UPIS

Informatički menadžment

3

Menadžment ruralnog turizma

18

Poduzetništvo

16

Programsko inženjerstvo

1

Telekomunikacije i
informatika

22

BODOVANJE

Kao kriterij vrednovanja uvjeta upisa na preddiplomske stručne studije utvrđuje se bodovanje na sljedeći način:

  1. Uspjeh ostvaren tijekom 4 razreda srednje škole – 30 % bodova
  2. Uspjeh ostvaren na državnoj maturi – 60 % bodova, i to:

Hrvatski jezik – 20 % bodova

Matematika – 20 % bodova

Strani jezik – 20 % bodova

  1. Dodatna postignuća (prva 3 mjesta na državnom natjecanju u Republici Hrvatskoj, sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi, kategorizacija sportaša) – 10 % bodova.

Za potrebe upisa na preddiplomske stručne studije ispiti obveznog dijela državne mature polažu se na osnovnoj (B) razini. Rezultat postignut na višoj razini (A) preračunava se u osnovnu (B) razinu množenjem s koeficijentom 1,6.

Obveza polaganja ispita državne mature ne odnosi se na kandidate koji su završili najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine te na kandidate koji su završili srednjoškolsko obrazovanje izvan Republike Hrvatske.

Pristupnici koji su konkurirali za upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Virovitici putem sustava NISpVU vrednuju se temeljem bodova dodijeljenih u sustavu.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

Pristupnici državljani Republike Hrvatske za prijavu su dužni priložiti sljedeće dokumente:

prijavni obrazac

– svjedodžbu o državnoj maturi za pristupnike koji su završili gimnazijski program obrazovanja, odnosno potvrdu o položenom ispitima državne mature za sve ostale pristupnike (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),

– svjedodžbe sva 4 razreda srednje škole (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),

– dokaz o ostvarenim dodatnim postignućima (ukoliko su ostvareni i boduju se),

– dokaz o plaćenim troškovima prijave za upis i razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kuna (uplaćuje se na žiro račun IBAN HR56 23600001102210556, poziv na broj: OIB pristupnika, svrha:  troškovi prijave za upis i razredbenog postupka – ime i prezime pristupnika).

Pristupnici državljani Republike Hrvatske koji su konkurirali za upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Virovitici putem sustava NISpVU dužni su priložiti:

prijavni obrazac

– dokaz o plaćenim troškovima prijave za upis i razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kuna (uplaćuje se na žiro račun IBAN HR56 23600001102210556, poziv na broj: OIB pristupnika, svrha:  troškovi prijave za upis i razredbenog postupka – ime i prezime pristupnika).

DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti osobno u Studentskoj referadi, na telefon 033/492-254 ili putem e-maila: referada@vuv.hr.

Studentska referada