• Podnošenje prijava
Prijave za upis u 1. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta, smjerovi Destinacijski menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća, podnose se 20. i 21. rujna 2021. od 07:00 do 15:00 h osobno u Studentskoj referadi. Prijave se mogu slati i preporučeno poštom, s tim da pošiljka mora biti poslana najkasnije 21. rujna 2021.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu:

– popunjeni i vlastoručno potpisani prijavni obrazac,
svjedodžbu / diplomu o prethodno završenom studiju (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),
ovjereni prijepis ocjena s prethodnog studija (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),
– za kandidate koji su prethodni studij završili prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – potvrdu nadležnog visokog učilišta o tome da prije stečeni stručni naziv odgovara nekom od akademskih odnosno stručnih naziva iz članaka 71. do 74. Zakona.
potvrdu o plaćenim troškovima prijave za upis i/ili razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kuna koje je potrebno uplatiti na žiro račun Veleučilišta u Virovitici, IBAN: HR5623600001102210556, otvoren u Zagrebačkoj banci, uz poziv na broj 00 i OIB kandidata.

Pristupnici koji su studij završili izvan Republike Hrvatske, ako je u toj zemlji primijenjen Bolonjski proces u obrazovanju, prilažu jednakovrijedne inozemne dokumente s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik, odnosno rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Verifikacija prijava i razredbeni postupak, objava privremenih rang lista, podnošenje prigovora, objava konačnih rang lista

Sukladno rokovima utvrđeni Javnim natječajem, sve obavijesti nalazit će se na web stranici Veleučilišta u Virovitici.

Upisi

Za kandidate koji ostvare pravo upisa na studij prema konačnoj rang listi upisi će se održati dana 27. rujna 2021. prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti osobno u Studentskoj referadi, na telefon 033/492-254 ili putem e-maila: referada@vuv.hr.

Studentska referada