Pravilnik o stručnoj praksi

Preuzmite

Uputnica za stručnu praksu

Voditelj stručne prakse popunjava uputnicu te ju student dostavlja nadležnoj osobi u poduzeću u kojem će student odrađivati praksu
Preuzmite

Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi

Nakon što student odradi stručnu praksu, nadležna osoba u poduzeću dostavlja potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi voditelju stručne prakse
Preuzmite

Upute za izradu izvješća o stručnoj praksi

Preuzmite

Upute za izradu analize o stručnoj praksi

Preuzmite

Prijavnica za stručnu praksu

Nakon odrađene stručne prakse student popunjava prijavnicu i predaje ju voditelju stručne prakse
Preuzmite

RU-05-09