Knjižnica posjeduje fond knjižne građe koji je specifičan za potrebe visokoškolskog obrazovanja u  menadžmentu, ruralnom turizmu, poduzetništvu, računarstvu i elektrotehnici. Literatura se nabavlja u skladu s potrebama nastave pojedinog kolegija.
Uz navedeni fond, knjižnica posjeduje i referentnu zbirku (zbirka rječnika, atlasa, enciklopedija) i zbirku periodike (aktualni naslovi).
Uz literaturu na hrvatskom jeziku, posjeduje i zbirku na engleskom jeziku koja pokriva područja psihologije, obrazovanja, ekonomije, medicine, matematike, biologije i kemije, te zbirku završnih radova prvostupnika.
 
10 Prava čitatelja

                              Pennac, M. (1992)

1. Pravo da ne čitamo.

2. Pravo da preskačemo stranice.

3. Pravo da ne dovršimo knjigu.

4. Pravo da ponovo čitamo.

5. Pravo da čitamo bilo što.

6. Pravo na zanos.

7. Pravo da čitamo bilo gdje.

8. Pravo da pabirčimo.

9. Pravo da čitamo naglas.

10. Pravo na šutnju.