1. Pravilnik o studiranju

2. Pravilnik o provedbi, evaluaciji i nagrađivanju izvrsnosti zaposlenika Veleučilišta u Virovitici za znanstvena, stručna i nastavna postignuća

Obrazac 1

Obrazac 2

3. Pravilnik o dodatku za uspješnost na radu zaposlenika

4. Pravilnik o financiranju poslijediplomskih doktorskih studija zaposlenicima

5. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Obrasci

6. Pravilnik o nagrađivanju studenata

7. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti radnika

8. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

9. Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata

10. Pravilnik o evaluaciji kvalitete rada zaposlenika u stručnim službama

Obrazac

11. Pravilnik o evaluaciji kvalitete izvedbe nastavnog procesa

Obrasci

12. Pravilnik o terenskoj nastavi

Obrasci

13. Pravilnik o stručnoj praksi

Obrasci

14. Pravilnik o završnom radu

Obrasci

15. Pravilnik o sustavu za kvalitetu Veleučilišta u Virovitici

16. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta Veleučilišta u Virovitici

17. Pravilnik o radu

18. Pravilnik o radu knjižnice

19. Pravilnik o zaštiti na radu

20. Pravilnik o zaštiti od požara

21. Pravilnik o raspodjeli prihoda Visoke škole u Virovitici ostvarenih na tržištu

22. Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i potvrda te dopunskih isprava o studiju, te informacijskog paketa za prijenos ECTS bodova

23. Pravilnik o postupku izmjena i evaluaciji odobrenih studijskih programa Veleučilišta u Virovitici

24. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Veleučilišta u Virovitici

25. Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti u okviru ERASMUS+ programa

26. Pravilnik o razredbenom postupku

27. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Veleučilišta u Virovitici

28. Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u Studentskom domu Virovitica

29. Pravilnik o ostvarivanju i korištenju prava na smještaj u Studentskom domu Virovitica

30. Pravilnik o priznanjima Veleučilišta u Virovitici

31. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Obrasci

32.Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i/ili razdoblja studija

Obrazac

33. Pravilnik o radnoj odjeći Veleučilišta u Virovitici

34. Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa Veleučilišta u Virovitici

35. Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa

36. Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja

37. Pravilnik o načinu ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata Veleučilišta u Virovitici

38. Pravilnik o izbornom postupku za provedbu izbora za Studentski zbor Veleučilišta u Virovitici