Prijave za upis u 1. godinu stručnog diplomskog studija Menadžmenta, smjerovi Destinacijski menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća, podnose se 18. i 19. rujna 2023. od 07:00 do 15:00 h osobno u Studentskoj referadi. Prijave se mogu slati i preporučeno poštom, s tim da prijave moraju biti zaprimljene najkasnije zadnjeg dana roka za podnošenje prijava.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu:

  1. popunjeni i vlastoručno potpisani prijavni obrazac,
  2. svjedodžbu / diplomu o prethodno završenom studiju (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika) – samo kandidati koji su završili studij na nekom drugom visokom učilištu
  3. ovjereni prijepis ocjena s prethodnog studija (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika) – samo kandidati koji su završili studij na nekom drugom visokom učilištu
  4. za kandidate koji su prethodni studij završili prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – potvrdu nadležnog visokog učilišta o tome da prije stečeni stručni naziv odgovara nekom od akademskih odnosno stručnih naziva iz članaka 71. do 74. Zakona.
  5. potvrdu o plaćenim troškovima prijave za upis i/ili razredbenog postupkau iznosu od 26,54 EUR koje je potrebno uplatiti na žiro račun Veleučilišta u Virovitici, IBAN: HR5623600001102210556, otvoren u Zagrebačkoj banci, uz poziv na broj 00 i OIB kandidata.

VAŽNO! Studenti Veleučilišta koji su branili završni rad u rujnu 2023. godine (rok 18.09.2023.) za prijavu podnose samo dokumente pod 1. i 5.

Pristupnici koji su studij završili izvan Republike Hrvatske, ako je u toj zemlji primijenjen Bolonjski proces u obrazovanju, prilažu jednakovrijedne inozemne dokumente s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik, odnosno rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sukladno rokovima utvrđeni Javnim natječajem, sve daljnje obavijesti nalazit će se na web stranici Veleučilišta u Virovitici.

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti osobno u Studentskoj referadi, na telefon 033/492-254 ili putem e-maila: referada@vuv.hr

Veleučilište u Virovitici