Prepoznajući trajnu potrebu za obrazovanim i motiviranim mladim ljudima koji će svojim znanjima ostvarivati nove vrijednosti, pozivamo studente da iskažu interes za stipendiju tvrtke MCS Grupa d.o.o. Zagreb, vodećeg hrvatskog proizvođača informacijskih sustava u zdravstvu, kojom će osigurati financijsku stabilnost tijekom studiranja, svoje prvo radno mjesto kao i priliku za profesionalni razvoj u poticajnome poslovnom okruženju MCS Grupe.

S tim ciljem MCS Grupa d.o.o. (u daljnjem tekstu: stipenditor) raspisuje

NATJEČAJ[1]

ZA DODJELU STIPENDIJA ZA STUDIJ RAČUNARSTVA

I.

Natječaj se raspisuje za:

 1. Jedna stipendija studentima koji u akademskoj godini 2023./2024. upišu preddiplomski stručni studij Računarstva, smjer Programsko inženjerstvo na Veleučilištu u Virovitici (u daljnjem tekstu: brucoši),
 2. Dvije stipendije studentima na stručnom studiju Računarstva, smjer Programsko inženjerstvo na Veleučilištu u Virovitici, koji su studij upisali prije akademske godine 2023./2024. (u daljnjem tekstu: stariji studenti)

Stipendija se dodjeljuje za cijelo vrijeme trajanja studija, počevši od 1. listopada 2023. uz probni period od 1.10.2023. do 28.2.2024. godine. Prava i obveze tijekom probnog perioda detaljnije su opisani u točkama VI i VIII.

II.

Pravo prijave na natječaj imaju kandidati koji ispunjavaju ove obvezne uvjete:

 • upisani su na studijski program iz točke I.
 • državljani su Republike Hrvatske.
 • nisu korisnici drugih studentskih stipendija.

Kandidati koji ispunjavaju obvezne uvjete iz točke I. mogu se prijaviti na natječaj najkasnije do 30. rujna 2023. godine u 23:59 na e-mail adresu: stipendije@mcs.hr.

Uz prijavu na natječaj, kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i one podnesene izvan utvrđenog roka, neće se razmatrati.

III.

Rang-lista kandidata koji zadovoljavaju kriterije za dodjelu stipendije bit će objavljena do 10. listopada 2023. godine u 23:59 na internetskim stranicama stipenditora (www.mcs.hr) i Veleučilišta u Virovitici (www.vuv.hr).

Kriteriji za utvrđivanje rang-liste kandidata za dodjelu stipendije brucošima temelje se na:

 • bodovima u NISpVU sustavu (ocjene iz škole, rezultat državne mature i dodatna postignuća).
 • procjeni motivacijskog pisma
 • ostalim postignućima

Kriteriji za utvrđivanje rang-liste kandidata za dodjelu stipendije starijim studentima temelje se na:

 • broju ECTS bodova ostvarenih u akademskoj godini 2022./2023.
 • ukupnom prosjeku ocjena
 • preporuci profesora
 • ocjenama i kvaliteti projekata na konstrukcijskim vježbama

Stipenditor zadržava pravo provedbe motivacijskog intervjua s pojedinim kandidatima.

Stipenditor zadržava pravo da na rang-listu iz stavka 1 ove točke ne stavi niti jednog kandidata sa studija Računarstva, smjer Programsko inženjerstvo na Veleučilištu u Virovitici.

IV.

Ugovor o stipendiranju kandidati s rang-liste iz točke III. će moći potpisati u prostorima Veleučilišta u Virovitici, prema unaprijed objavljenom rasporedu.

Prije sklapanja ugovora o stipendiranju, kandidat treba dostaviti potpisanu izjavu da nije korisnik niti jedne druge stipendije s obvezom zasnivanja radnog odnosa nakon završetka studija.

V.

Ugovorom o stipendiranju regulirat će se međusobna prava i obveze stipenditora i kandidata (stipendista).

VI.

Obveze stipenditora su:

 • Isplata stipendije tijekom studiranja (osim kolovoza) u mjesečnom neto iznosu od:
  • 135,00 EUR tijekom probnog perioda (1.10.2023.-28.2.2024.)
  • 200,00 EUR nakon probnog perioda za studente upisane na prvu studijsku godinu
  • 265,00 EUR nakon probnog perioda za studente upisane na drugu studijsku godinu
  • 400,00 EUR nakon probnog perioda za studente upisane na treću studijsku godinu
 • Stipenditor nije dužan isplaćivati stipendiju u akademskoj godini u kojoj stipendist ima status ponavljača.
 • Osigurati mogućnost obavljanja stručne prakse stipendistu.
 • Osigurati mogućnost izrade završnog rada stipendistu.
 • Osigurati zapošljavanje stipendistu kod stipenditora. Mjesto obavljanja posla je Zagreb. Ukoliko stipenditor i stipendist postignu dogovor, mjesto obavljanja posla može biti i druga lokacija.

VII.

Obveze stipendista su:

 • Uredno pohađanje nastave i izvršavanje svih studentskih obveza.
 • Izvještavanje stipenditora o svakoj promjeni studentskog statusa (upis akademske godine, prekid ili završetak studija i sl.)
 • Zapošljavanje kod stipenditora u trajanju koje je jednako vremenu trajanju ugovora o stipendiranju, ukoliko mu stipenditor ponudi zaposlenje u struci, u roku od 60 dana od završetka studija, uz financijske uvjete koji su uobičajeni za stipenditora
 • Davanje suglasnosti Veleučilištu u Virovitici da može dostavljati stipenditoru podatke o statusu stipendista na studiju, kao i rezultate koje stipendist postiže na nastavi, ispitima, kolokvijima i vannastavnim aktivnostima.
 • Završiti studij najkasnije do 1. listopada 2027. godine.

VIII.

Svaka od ugovornih strana može raskinuti ugovor o stipendiranju najkasnije 15 dana nakon isteka probnog roka bez obrazloženja. U tom slučaju, stipendist nije dužan vraćati do tada isplaćen iznos stipendije.

Stipenditor može raskinuti ugovor o stipendiranju u slučaju da stipendist kontinuirano ne izvršava svoje obveze propisane točkom VII. U tom slučaju, stipendist je dužan vraćati do tada isplaćen iznos stipendije.

Stipendist može raskinuti ugovor o stipendiranju u slučaju da stipenditor kontinuirano ne izvršava svoje obveze propisane točkom VI. U tom slučaju, stipendist nije dužan vraćati do tada isplaćen iznos stipendije.

Stipendist može zatražiti zamrzavanje ugovora o stipendiranju u slučaju da za to postoje opravdane okolnosti (bolest, viša sila i sl.).

IX.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi: stipendije@mcs.hr.

[1] Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.